Obchodní, reklamační, dodací a technické podmínky

Zákazník se seznámil s obchodními, reklamačními, dodacími a technickými podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) tohoto internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel tohoto internetového obchodu, společnost Colour & Wood, s.r.o. ( dále jen prodávající ), prohlašuje:
Všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu uvedeného na internetové adrese www.olejeavoskyonline.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupující bere plně na vědomí, že odstínový výsledek po aplikaci zakoupené nátěrové hmoty bude odpovídat elektronické vzorkovnicici v míře shody vždy menší než absolutní, ačkoliv prodávající využil při tvorbě této vzorkovnice technicky nejpokročilejší metody snímání, a elektronického zobrazení. Míru této shody nemůže provozovatel garantovat s ohledem na vnější neovlivnitelné faktory, jako jsou:

  • Míra probarvení dřeviny a samotný výběr dřeviny kupujícím pro aplikaci a její předúpravě.
  • Použité následné pracovní postupy k dodatečnému zušlechtění povrchu (např. leštění, případně další nátěry)
  • Doba, která uplynula od aplikace nátěrové hmoty a míra expozice svetělných paprsků po tuto dobu
  • Nastavení barevného modu monitoru kupujícího.

Kupující bere dále na vědomí, že barevné diference, se kterými se setká při posuzování odstínové shody mezi zakoupenou vzorkovnicí OLEJE A VOSKY NA DŘEVO a obdrženým odstínovým výsledkem při vlastním zpracování, jsou způsobeny možnou odlišností metody aplikace oleje na dřevo při výrobě vzorkovnic, kdy byl olej na dřevo na povrch dřeviny v prvním kroce nastříkán, což odpovídá nejčastější metodě používané při dílenské výrobě nábytku.

Kupující bere na vědomí, že zde nabízené nátěrové hmoty je nutno zpracovávat v souladu s požadavky ochrany zdraví jak při provádění nátěrů tak i během užívání hotového výrobku. Zejména je nutné:

  • Při manipuilaci s nátěrovou hmotou a během jejího zpracování je nutné používat osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, gumové rukavice a ochranný oděv a během zpracování zajistit dokonalé odvětrání pracovního prostoru.
  • Přesto, že v tomto internetovém obchodě jsou nabízeny nátěrové hmoty s relativně nízkými hladinami organických rozpouštědel, je vždy nutné zajistit dokonalé odvětrání obytných prostor, ve kterém se nachází povrchově upravený výrobek. Dobu odvětrání nelze přesně vymezit vzhledem k proměnným fyzikálním parametrům, jako je teplota, vlhkost, velikost povrchově upravovaných ploch a  kapacita výměny vzduchu v čase.
  • Pro zpracování nátěrových hmot určených pro profesionální zpracování, mezi které patří všechny přípravky firmy Astra Vernici, S.r.l., zajistit odpovídající profesně-dílenské podmínky.
  • Seznámit se s bezpečnostími předpisy uvedenými v bezpečnostních listech produktu.

Prodávající zaručuje 100%-ní reprodukovatelnost dodávaných nátěrových hmot z hlediska barevnosti, jasu a intenzity odstínu. Kupující obdrží, na základě správně zadané objednávky, vždy totožný výrobek z hlediska v této stati vyjmenovaných parametrů. Nedodržení této podmínky prodávajcícm je důvodem k reklamaci kupujícího. Kupující je však vždy povinen provést kontrolu správnosti obdržené zásilky nátěrové hmoty z hlediska barevnosti, jasu a intenzity a tedy jeho shody s referenční (předchozí) dodávkou a to ještě před započetím aplikace mořícího roztoku na vlastní výrobek. Za druhotné škody vzniklé nedodržením této podmínky nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e-mailem: info@colourwood.cz nebo osobně v provozovně firmy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou.

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží. Prodávající dodá zboží do 5 pracovních dní, nejpozději však do 10 pracovních dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. II či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 pracovních dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen ho dodat zákazníkovi do stanovené lhůty bude zákazník kontaktován a bude sním dohodnuta doba dodání.

IV. Platební podmínky, slevy

Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Na základě telefonické dohody lze platbu provést převodním příkazem se splatností 14, 21 nebo 30 dní.
Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve vyjímečných případech, o čemž bude kupujícího předem infomovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

Zboží přiveze spediční společnost TOPTRANS. Dopravné je účtujeme podle celkové hmotnosti zásilky.

Hmotnost Česká republika Slovensko
do 0,5 kg 120 Kč 11,21 €
do 5 kg 200 Kč 18,68 €
do 15 kg 254 Kč 23,72 €
do 30 kg 386 Kč 36,05 €
do 50 kg 520 Kč 48,56 €
do 75 kg 659 Kč 61,54 €
do 100 kg 786 Kč 73,40 €
do 150 kg 1056 Kč 98,61 €
do 200 kg 1261 Kč 117,76 €
nad 200 kg 1623 Kč 151,56 €

V. Záruka, reklamace, doklady

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady,nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do 30 ode dne obdržení reklamace.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem, bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 5 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Reklamace vyřizuje prodávající ve lhůtě 30 dnů + doba na přepravu.
Upozornění: bude-li porušen originál. obal, nelze již uplatňovat právo na změnu objednaného zboží! Viz ust. §u 53, odst. 7, písm d. Občanského zákoníku.
Na dodané použité zboží se nevztahuje záruční doba ze zákona, je ho však možné vrátit, a to do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodu. V tomto případě bude neprodleně po doručení vrácena částka - převodem na účet, které se rovná ceně vráceného zboží; tzn. že nebude vráceno poštovné/dopravné. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Náklady na vrácení zboží (poštovné/dopravné) jsou k tíži kupujícího!

VI. Ochrana osobních dat

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 7 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží, které je originálním obalem chráněno.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy